Ytong kuća

Potrebna dokumentacija za gradnju kuća

Vodič za gradnju


Potrebna dokumentacija za gradnju građevinskih objekata

Kako bismo Vam pomogli da što lakše i brže prikupite svu potrebnu dokumentaciju za gradnju objekata, prezentiramo Vam spisak cjelokupne potrebne dokumentacije.

Navedeni spisak se svakako razlikuje od namjene objekta koji gradite i entiteta, kantona ili općine kojoj podnosite zahjtev. Spisak dokumentacije najpribližniji je namjeni gradnje individualne porodične kuće.


LOKACIJSKA DOZVOLA 
POTREBNA DOKUMENTACIJANADLEŽNA SLUŽBA
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacijeNadležno ministarstvo ili nadležna općinska služba
Kopija katastarskog plana s naznakom korisnika parcele 
Idejni projekt građevine s opisom namjene i funkcije gradjevine s osnovnim tehničkim pokazateljima 
Opis predviđene tehnologije - ukoliko se radi o proizvodnom objektu ili specifičnom zahvatu u prostoru 
Druge podatke ili dokumente koje Ministarstvo ili nadležna općinska služba utvrde kao relevantne za pripremu i izadu lokacijake informacije 
Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse

ODOBRENJE ZA GRAĐENJE 
POTREBNA DOKUMENTACIJANADLEŽNA SLUŽBA
Lokacijska informacijaNadlezno ministarstvo ili nadlezna opstinska sluzba
Dokaz o pravu građenja na predmetnoj parceli 
Zapisnik o iskolčavanju građevine 
3 primjerka glavnog projekta 
Pisani izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta (ukoliko je potrebno) 
Pisani izvještaj o izvršenoj nostrifikaciji (ukoliko je potrebno) 
Okolinska dozvola  
Elaborati o istražnim radovima ako su podaci iz njih poslužili za izradu glavnog projekta 
Tehnološki projekat (ukoliko je potrebno) 
Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse 
Drugi prilozi određeni posebnim zakonima

IDEJNI PROJEKAT
 
Tehnički opis za sve radove sa dokaznicom površina
Situaciono rješenje građevine u prostoru
Odgovarajuća grafička dokumentacija (arhitektonski projekat s prikazom gabarita objekta i dispozicije prostora)
Predmjer radova,materijala i opreme (ukoliko je potrebno)
Drugi prilozi ukoliko su neophodni za utvrđivanje urbanisticko - tehničkih uslova

GLAVNI PROJEKAT
 
Naziv i registracija osobe koja vrši projektovanje
Lokacijska informacija
Popis odgovornih projektanata za sve faze projekta
Projektni zadatak ovjeren od investitora
Tehnički opis za sve radove sa dokaznicom površina
Termički proračun konstrukcije objekta
Predmjer radova,materijala i opreme
Arhitektonski projekat
Projekat konstrukcije
Projekat instalacija vodovoda i kanalizacije
Projekat elektro instalacija
Projekat mašinskih instalacija
Tehnološki projekat
projekat vanjskog uređenja
Projekat zaštite prirodne sredine (ukoliko je potrebno)
Elaborat o inžinjersko - geološkim ispitivanjima
Elaborat zaštite od požara
Elaborat zaštite na radu
Elaborat zbrinajvanja otpada (ukoliko je potrebno)
Drugo,ovisno o vrsti građevina