Drago nam je što ste posjetili ovu web stranicu. Zaštita podataka i sigurnost podataka naših klijenata i korisnika su za nas visoki prioritet. Poštujemo propise o zaštiti podataka, posebno Opću uredbu EU o zaštiti podataka i Zakon o zaštiti ličnih podataka (Sl. glasnik BiH broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

U ovim informacijama o zaštiti podataka objašnjavamo koje informacije (uključujući lične podatke) obrađujemo kada posjetite i koristite ono što nudimo na internetu („web stranica“).

Informacije o zaštiti podataka koje se odnose na našu web stranicu i druge online prezentacije

Informacije o zaštiti podataka za zaposlene u Xella Grupi
Informacije o zaštiti podataka za dobavljače
Informacije o zaštiti podataka za poslovne partnere
Informacije o zaštiti podataka za kupce

I. Opće

1. Kontrolor

Mi – Ytong BH d.o.o. – vrlo ozbiljno shvatamo zaštitu vaših ličnih podataka i zakonske obaveze koje služe njihovoj zaštiti. Zakonske odredbe zahtijevaju potpunu transparentnost u obradi ličnih podataka. Tek kada vi kao nosilac podataka smatrate da je obrada podataka za vas transparentna i vjerodostojna, onda se možete smatrati dovoljno informisanim o namjeri, svrsi i opsegu obrade. Ova Politika privatnosti vam stoga detaljno pojašnjava koje podatke mi obrađujemo kada koristite našu web stranicu www.xella.com i druge podstranice koji se na nju pozivaju, odnosno naše druge online prezentacije na društvenim mrežama.

Tijelo odgovorno za obradu podataka, odnosno „kontrolor“ u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i drugih važećih propisa o zaštiti podataka je:

Ytong BH d.o.o.
Nikole Tesle 3
75000 Tuzla
tel: 080 02 02 29

– U daljem tekstu se naziva „kontrolor“ ili „mi“ –

Odgovornog službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na:

Ytong BH d.o.o.
Nikole Tesle 3
75000 Tuzla
Email: ervina.horozic@xella.com

Imajte na umu da vas linkovi na našoj web stranici mogu uputiti na druge stranice na internetu kojima ne upravljamo mi već treća lica. Ti linkovi su jasno označeni ili postaju vidljivi promjenom adresnog reda u vašem pretraživaču. Mi ne snosimo odgovornost za to da li se treća lica operateri web stranica pridržavaju važećih propisa o zaštiti podataka i sigurnom rukovanju vašim ličnim podacima.

2. Definicije

2.1. Prema GDPR-u

U svrhu ove Politike o privatnosti koristimo odredbe pravnog teksta GDPR-a. Definicije (čl. 4 GDPR-a) mogu se naći na primjer na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 .

2.2. Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem terminalu kada posjetite web stranicu i koje se tamo čitaju. Sadrže kombinaciju slova i brojeva koja omogućava, na primjer, prepoznavanje korisnika i željenih postavki kada se korisnik vrati na web stranicu koja je postavila kolačiće; također omogućavaju korisniku da ostane prijavljen na korisnički račun i služe za statističku analizu određenih obrazaca ponašanja korisnika.

2.3. Kategorije podataka

Tamo gdje se u ovoj Politici privatnosti pozivamo na kategorije podataka koje obrađujemo, smatra se da uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće podatke: Glavni podaci (npr. ime, adresa, datum rođenja), kontakt podaci (npr. adresa e-pošte, telefonski brojevi, messenger servisi), podaci o sadržaju (npr. unosi teksta, fotografije, videozapisi, sadržaj dokumenata / datoteka), podaci o ugovoru (npr. predmet, uslovi, kategorije kupaca), podaci o plaćanju (npr. bankovni detalji, historija plaćanja, upotreba drugih pružatelja platnih usluga), podaci o upotrebi (npr. detalji o toku vaše posjete našoj internetskoj stranici, korištenju određenih sadržaja, vremenu pristupa), kao i podaci o konekciji (npr. podaci uređaja, IP adrese, URL referer).

3. Informacije o obradi podataka

Lične podatke obrađujemo samo ako i u mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom. Lične podatke prenosimo trećim stranama samo u dole opisanim slučajevima. Lični podaci zaštićeni su odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama (npr. pseudonimizacija, enkripcija).

Osim tamo gdje smo zakonom obvezni čuvati ili prenositi lične podatke trećim stranama (posebno tijelima gonjenja), odluku o tome koje lične podatke pohranjujemo i koliko dugo i u kojoj ih mjeri možemo s vremena na vrijeme otkrivati drugima zavisi od karakeristika web stranice koju koristite s vremena na vrijeme.

4. Trajanje čuvanja

Lični podaci će se izbrisati čim je svrha obrade ispunjena ili je na neki drugi način istekla ili čim istekne bilo koji potreban period čuvanja, osim ako je čuvanje podataka neophodno nastaviti u svrhu sklapanja ili realizacije ugovora. U slučaju da koristimo kolačiće koji nisu neophodni za pružanje usluge koju želite, na kraju ove Politike privatnosti ćete biti obaviješteni o trajanju ovih kolačića.

5. Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profilisanje

Ne vrši se automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profilisanje prema čl. 22 par. 1,4 GDPR-a zbog donošenja takvih odluka.

6. Prava nosioca podataka
Vi kao nosilac podataka imate pravo pristupa / pravo na informacije u skladu sa čl. 15 GDPR-a, pravo na ispravak prema čl. 16 GDPR-a, pravo na brisanje prema čl. 17 GDPR-a, pravo na ograničenje obrade prema čl. 18 GDPR-a i pravo na prenosivost podataka prema čl. 20 GDP-a. Imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu (čl. 77. GDPR-a). Organ vlasti nadležan za nadzor nad našim radom je:
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Dubrovačka broj 6, 71000 Sarajevo
Međutim, svoju žalbu možete podnijeti i bilo kojem drugom nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu podataka.

7. Obaveze kontrolora vezane za obavještavanje

Saopštavamo bilo kakve ispravke ili brisanja vaših ličnih podataka ili ograničenja obrade koja se vrši u skladu sa čl. 16, čl. 17 par. 1 i čl. 18 GDPR-a svakom primatelju kojem su otkriveni vaši lični podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nesrazmjeran napor. Obavijestit ćemo vas o tim primaocima ako to zatražite od nas.

8. Obaveza davanja ličnih podataka

Osim ako je drugačije navedeno ispod u odjeljcima II i III koji isto navode važeće pravne osnove, niste u obavezi da nam date lične podatke. Međutim, u slučajevima opisanim u čl. 6 par. 1 b) GDPR-a, lični podaci su neophodni za realizaciju i zaključivanje ugovora. Ako nam ne dostavite tražene lične podatke, ne možemo realizovati ili zaključiti ugovor. Ako ne dostavite podatke u slučajevima iz čl. 6 par. 1 a) i f) GDPR-a, ne možete koristiti relevantne dijelove naše web stranice.

9. Pravo na prigovor i povlačenje pristanka

Imate pravo da se u bilo kojem trenutku, iz razloga koji se odnose na vašu situaciju, usprotivite obradi vaših ličnih podataka koje se zasniva na čl. 6 par. 1 f) GDPR-a. Kada se lični podaci obrađuju u svrhe direktnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor radi obrade vaših ličnih podataka u takve marketinške svrhe.

Na osnovu čl. 7 par. 3 rečenica 1 GDPR-a, imate pravo povući bilo koji pristanak koji ste nam dali u bilo kojem trenutku. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade zasnovane na pristanku prije povlačenja. To znači da povlačenje ima učinak samo za bilo koju obradu predviđenu za period nakon povlačenja. Saglasnost možete povući neformalnim obavještenjem poslanim poštom ili e-mailom. Ako uložite prigovor na obradu, više nećemo obrađivati vaše lične podatke ako to nije drugačije dopušteno (zakonom). Ako povučete pristanak i ne postoji druga pravna osnova koja opravdava obradu vaših ličnih podataka, dužni smo prema čl. 17 par. 1 b) GDPR-a obrisati vaše lične podatke na vaš zahtjev bez nepotrebnog odgađanja („odmah“).

Možete uložiti prigovor na obradu i / ili povući svoj pristanak neformalnim obavještenjem koje se treba poslati na:

Ytong BH d.o.o.,
Nikole Tesle 3
75000 Tuzla
tel: 080 02 02 29
Email: ervina.horozic@xella.com

 

II. Obrada podataka kada koristite našu web stranicu

Korištenje ove web stranice i njenih karakteristika i funkcija obično zahtijeva obradu određenih ličnih podataka.

Korištenje web stranice u informativne svrhe
Svrha obrade: Ako posjetite našu web stranicu i koristite je samo u informativne svrhe, što znači bez upotrebe bilo kakvih dodatnih funkcija kao što su obrazac za kontakt ili dodaci (plug-ins) za društvene medije, automatski prikupljamo lične podatke kako bismo osigurali funkcionalnost i optimizaciju web stranice i sigurnost naših informacionih sistema.
Pravna osnova: Član. 6 par. 1 f) GDPR-a.
Kategorije podataka: podaci o konekciji
Primalac podataka: Dobavljač IT usluga
Namjeravani prijenos u treće zemlje: Ne namjeravamo prenositi podatke u treće zemlje.
Da li na vašem krajnjem uređaju pohranjujemo ili s njega očitavamo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti? Ne

Kada nas kontaktirate (putem emaila, telefona, kontakt obrasca)
Svrha obrade: Davanje odgovora na zahtjev koji ste nam poslali putem kontakt obrasca na našoj web stranici, emailom ili u odgovoru na vaš zahtjev za povratni poziv.
Pravna osnova: Član. 6 par. 1 f) GDPR-a; član. 6 par.1 b) GDPR-a (ako se vaš zahtjev odnosi na zaključivanje novog ugovora ili postojeći ugovor); član. 88 par. 1 GDPR-a (ako nam pošaljete svoje dokumente za prijavu)
Kategorije podataka: Glavni podaci, podaci o kontaktima, podaci o sadržaju, podaci o konekciji i, prema potrebi, podaci o ugovoru
Primalac podataka: Podaci se s vremena na vrijeme mogu prenijeti povezanim kompanijama unutar Xella Grupe.
Namjeravani prijenos u treće zemlje: Ne namjeravamo prenositi podatke u treće zemlje.
Da li na vašem krajnjem uređaju pohranjujemo ili s njega očitavamo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti? Ne

Zahtjev za reklamni materijal ili ponude
Svrha obrade: Slanje traženog reklamnog materijala i priprema i slanje traženih ponuda.
Pravna osnova: Član. 6 par. 1 f) GDPR-a; član. 6 par. 1 b) GDPR-a (ako se vaš zahtjev odnosi na zaključivanje novog ugovora ili na postojeći ugovor)
Kategorije podataka: Glavni podaci, kontakt podaci, podaci o konekciji i, po potrebi, podaci o ugovorima
Primalac podataka: Podaci se s vremena na vrijeme mogu prenositi povezanim kompanijama unutar Xella Grupe; pružaoci poštanskih usluga.
Namjeravani prijenos u treće zemlje: Ne namjeravamo prenositi podatke u treće zemlje.
Spremamo li podatke na vašem terminalu na osnovu vašeg pristanka ili ih čitamo? Ne

Digitalni bilten
Svrha obrade: Vođenje naše mailing liste i slanje traženog biltena putem e-maila, SMS-a ili druge direktne poruke, personalizirani dizajn našeg biltena na osnovu vašeg korisničkog ponašanja i mogućnost dokazivanja vaše saglasnosti sa slanjem biltena.
Pravna osnova: Član. 6 par. 1 a) GDPR-a
Kategorije podataka: kontakt podaci, glavni podaci, podaci o korištenju, podaci o konekciji
Primalac podataka: Podaci se s vremena na vrijeme mogu prenositi povezanim kompanijama unutar Xella Grupe; dobavljači IT i marketinških usluga
Namjeravani prijenos u treće zemlje: Ne namjeravamo prenositi podatke u treće zemlje.
Da li na vašem krajnjem uređaju pohranjujemo ili s njega očitavamo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti? Ne

III. Informacije o Xellinim eksternim stranicama

Facebook stranica / podaci o uvidima sa stranice

Svrha obrade: Upravljamo stranicom naše kompanije na
https://www.facebook.com/YtongBH (“Facebook stranica”). Kada posjetite i koristite našu Facebook stranicu, Facebook može da analizira vaše korisničko ponašanje i nama pruži tako dobijene informacije (“uvidi”). Ove uvide koristimo za ekonomsku optimizaciju i prilagođavanje dizajna internet prezentacije postojećoj potražnji.
Pravna osnova: član. 6 par. 1 f) GDPR-a.
Kategorije podataka: Glavni podaci, kontakt podaci, podaci o sadržaju, podaci o upotrebi, podaci o konekciji
Primalac podataka: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“) (u svojstvu zajedničkog kontrolora – najvažniji uslovi ugovora su prikazani na: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Predviđeni prijenosi u treće zemlje: Od slučaja do slučaja, SAD i ostale treće zemlje (na osnovu standardnih klauzula o zaštiti podataka Evropske komisije, član 46 (2) (c) GDPR-a i na osnovu odluka o adekvatnosti (čl. 45 GDPR-a)).
Da li na vašem krajnjem uređaju pohranjujemo ili s njega očitavamo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti? Ne
Prava nosioca podataka: Facebook je odgovoran za zaštitu i implementaciju vaših prava kao nosioca podataka. Facebook daje informacije o pravima koje imate kao nosilac podataka na:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Možete nam se obratiti i za ostvarivanje svojih prava, a mi ćemo vaš zahtjev odmah proslijediti Facebooku.

Instagram stranica / uvidi

Svrha obrade: Postavili smo stranicu naše kompanije na „Instagram“ platformu Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“) na adresi: https://www.instagram.com/ytongbh/ . Kada posjetite i koristite našu Facebook stranicu, Facebook može da analizira vaše korisničko ponašanje i nama pruži tako dobijene informacije (“uvidi”). Ove uvide koristimo za ekonomsku optimizaciju i prilagođavanje dizajna internet prezentacije postojećoj potražnji.
Pravna osnova: član. 6 par. 1 f) GDPR-a.
Kategorije podataka: Glavni podaci, kontakt podaci, podaci o sadržaju, podaci o upotrebi, podaci o konekciji
Primalac podataka: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“) (u svojstvu zajedničkog kontrolora – najvažniji uslovi ugovora su prikazani na: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Predviđeni prijenosi u treće zemlje: Od slučaja do slučaja, SAD i ostale treće zemlje (na osnovu standardnih klauzula o zaštiti podataka Evropske komisije, član 46 (2) (c) GDPR-a i na osnovu odluka o adekvatnosti (čl. 45 GDPR-a)).
Da li na vašem krajnjem uređaju pohranjujemo ili s njega očitavamo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti? Ne
Prava nosioca podataka: Facebook je odgovoran za zaštitu i implementaciju vaših prava kao nosioca podataka. Facebook daje informacije o pravima koje imate kao nosilac podataka na:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Možete nam se obratiti i za ostvarivanje svojih prava, a mi ćemo vaš zahtjev odmah proslijediti Facebooku.

LinkedIn (profil)
Svrha obrade: Postavili smo stranicu naše kompanije na platformu “LinkedIn” na adresi: https://www.linkedin.com/company/xella-bosnia/ Kada pristupite ovoj stranici, LinkedIn obrađuje vaše lične podatke. Mi dobijamo statističke podatke o korištenju ove stranice izvedene iz tih podataka.
Pravni osnov: član 6. par. 1 f) GDPR-a.
Kategorije podataka: Glavni podaci, po potrebi, kontakt podaci, podaci o sadržaju, podaci o upotrebi, podaci o konekciji, podaci o lokaciji, po potrebi.
Primalac podataka: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska (kao zajednički kontrolor u skladu sa članom 26. GDPR – suština sporazuma može se naći na https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).
Predviđeni prijenosi u treće zemlje: od slučaja do slučaja, SAD i ostale treće zemlje (na osnovu standardnih klauzula o zaštiti podataka Evropske komisije, član 46 (2) (c) GDPR-a i na osnovu odluka o adekvatnosti (čl. 45 GDPR-a)).
Da li na vašem krajnjem uređaju pohranjujemo ili s njega očitavamo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti? Ne
Prava nosioca podataka: LinkedIn je odgovoran za implementaciju vaših prava kao nosioca podataka. LinkedIn će vas kao nosioca podataka obavijestiti o vašim pravima na adresi: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Također možete zatražiti ostvarivanje svojih prava protiv nas, a mi ćemo vaš zahtjev odmah proslijediti LinkedInu

YouTube kanal
Svrha obrade: Postavili smo video kanal na “YouTube” platformi Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irska (“Google”) na adresi: https://www.youtube.com/@YtongBiH Kada pristupite ovoj stranici, Google obrađuje vaše lične podatke. Mi dobijamo statističke podatke o korištenju ove stranice izvedene iz tih podataka.
Pravni osnov: član 6. par. 1 f) GDPR-a.
Kategorije podataka: Glavni podaci, po potrebi, kontakt podaci, podaci o sadržaju, podaci o upotrebi, podaci o konekciji, podaci o lokaciji, po potrebi.
Primalac podataka: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska
Namjeravani prijenos u treće zemlje: Od slučaja do slučaja, SAD i ostale treće zemlje (na osnovu standardnih klauzula o zaštiti podataka Komisije EU, član 46 (2) (c) GDPR-a i na osnovu odluka o adekvatnosti (čl. 45 GDPR-a)).
Da li na vašem krajnjem uređaju pohranjujemo ili s njega očitavamo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti? Ne

IV. Informacije o kolačićima koje koristimo

U nastavku su navedeni nazivi i trajanje kolačića potrebni za korištenje gore navedenih plug-inova i usluga – pod pretpostavkom da ste pristali na upotrebu kolačića; pridržavamo se sljedeće sheme redoslijeda: [Naziv usluge]: [Naziv kolačića] ([Trajanje]).
Pristup kolačiću je moguć uglavnom samo s internetske adrese s koje je kolačić i postavljen . To znači da ne možemo pristupiti kolačićima dobavljača koje smo uključili (vidi gore). A ni ti dobavljači ne mogu pristupiti našim kolačićima. Treće strane ne mogu pristupiti našim kolačićima niti onima od dobavljača koje smo uključili. Treće strane mogu pristupiti kolačićima samo tehničkim napadima koje ne možemo kontrolisati i za koje nismo odgovorni.

V. Obrada podataka na događajima

Registracija i organizacija događaja
Svrha obrade: registracija za naše događaje; organizacija naših događaja; osiguranje sigurnosti naših informacionih sistema.
Pravni osnov: član 6. par. 1. rečenica 1. tačka b), f) GDPR-a.
Kategorije podataka: master podaci, kontakt podaci, po potrebi podaci o ugovoru, po potrebi podaci o sadržaju, po potrebi podaci o upotrebi i po potrebi podaci o konekciji.
Primalac podataka: u zavisnosti od događaja, po potrebi, pružatelji IT usluga, domaći organizatori događaja na lokaciji, organi vlasti, povezana društva u okviru Xella Grupe.
Namjeravani prijenos u treće zemlje: u zavisnosti od događaja, po potrebi online u pojedinačnim slučajevima (na osnovu odluka o adekvatnosti u skladu sa čl. 45. GDPR-a, standardnih odredbi o zaštiti podataka u skladu sa čl. 46. par. 2. tačka c) GDPR-a)
Da li na vašem krajnjem uređaju pohranjujemo ili s njega očitavamo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti? Ne

Snimanje učesnika na događajima
Svrha obrade: fotografsko i/ili video snimanje određenih dijelova ili cijelog događaja za potrebe marketinga i/ili obuke.
Pravni osnov: član 6. par. 1. rečenica 1. tačka a), b), f) GDPR-a.
Kategorije podataka: podaci o sadržaju, po potrebi master podaci, po potrebi kontakt podaci.
Primalac podataka: u zavisnosti od događaja, po potrebi, pružalac IT usluga, domaći organizatori događaja na lokaciji, organi vlasti, povezana društva u okviru Xella Grupe.
Namjeravani prijenos u treće zemlje: u zavisnosti od događaja, po potrebi online u pojedinačnim slučajevima (na osnovu odluka o adekvatnosti u skladu sa čl. 45. GDPR-a, standardnih odredbi o zaštiti podataka u skladu sa čl. 46. par. 2. tačka c) GDPR-a)
Da li na vašem krajnjem uređaju pohranjujemo ili s njega očitavamo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti? Ne

Snimanje govornika na događajima
Svrha obrade: snimanje doprinosa govornika u vidu fotografija i/ili video zapisa za potrebe marketinga i/ili obuke.
Pravni osnov: član 6. par. 1. rečenica 1. tačka a), b), f) GDPR-a.
Kategorije podataka: podaci o sadržaju, po potrebi master podaci, po potrebi kontakt podaci.
Primalac podataka: u zavisnosti od događaja, po potrebi, pružaoc IT usluga, domaći organizatori događaja na lokaciji, organi vlasti, povezana društva u okviru Xella Grupe.
Namjeravani prijenos u treće zemlje: u zavisnosti od događaja, po potrebi, online u pojedinačnim slučajevima (na osnovu odluka o adekvatnosti u skladu sa čl. 45. GDPR-a, standardnih odredbi o zaštiti podataka u skladu sa čl. 46. par. 2. tačka c) GDPR-a)
Da li na vašem krajnjem uređaju pohranjujemo ili s njega očitavamo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti? Ne.

VI. Obrada podataka za fotografije i video zapise

Izrada i upotreba fotografija i video zapisa (uključujući zvuk)
Svrha obrade: u zavisnosti od predmetnih fotografija i/ili video zapisa, interno i/ili eksterno dokumentovanje aktivnosti odgovorne strane; po potrebi za prezentaciju događaja; upotreba fotografija i/ili video zapisa za oglašavanje, streaming, marketing i odnose s javnošću, uključujući interne i eksterne objave na internetu, intranetu, u društvenim medijima ili štampanim publikacijama.
Pravni osnov: član 6. par. 1. rečenica 1 tačka a), b), f) GDPR-a; čl. 9. par. 2. tačka a) GDPR-a.
Kategorije podataka: master podaci, podaci o sadržaju
Primalac podataka: u zavisnosti od fotografije i/ili videa, pružaoci IT usluga, društveni mediji, fotografi/agencije, povezana društva u okviru Xella Grupe, po potrebi.
Namjeravani prijenos u treće zemlje: moguć u zavisnosti od fotografije i/ili videa (na osnovu odluka o adekvatnosti u skladu sa čl. 45 GDPR-a, standardnih odredbi o zaštiti podataka u skladu sa čl. 46. par. 2. tačka c) GDPR-a, vaše saglasnosti u skladu s čl. 49. par. 1. rečenica 1. tačka a) GDPR-a.
Da li na vašem krajnjem uređaju pohranjujemo ili s njega očitavamo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti? Ne