Potrebna dokumentacija za gradnju građevinskih objekata

Kako bismo Vam pomogli da što lakše i brže prikupite svu potrebnu dokumentaciju za gradnju objekata, prezentiramo Vam spisak cjelokupne potrebne dokumentacije.

Navedeni spisak se svakako razlikuje od namjene objekta koji gradite i entiteta, kantona ili općine kojoj podnosite zahjtev. Spisak dokumentacije najpribližniji je namjeni gradnje individualne porodične kuće.

LOKACIJSKA DOZVOLA

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije (Nadležno ministarstvo ili nadležna općinska služba)
 • Kopija katastarskog plana s naznakom korisnika parcele
 • Idejni projekt građevine s opisom namjene i funkcije gradjevine s osnovnim tehničkim pokazateljima
 • Opis predviđene tehnologije – ukoliko se radi o proizvodnom objektu ili specifičnom zahvatu u prostoru
 • Druge podatke ili dokumente koje Ministarstvo ili nadležna općinska služba utvrde kao relevantne za pripremu i izadu lokacijake informacije
 • Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse

ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Lokacijska informacija (Nadlezno ministarstvo ili nadlezna opstinska sluzba)
 • Dokaz o pravu građenja na predmetnoj parceli
 • Zapisnik o iskolčavanju građevine
 • 3 primjerka glavnog projekta
 • Pisani izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta (ukoliko je potrebno)
 • Pisani izvještaj o izvršenoj nostrifikaciji (ukoliko je potrebno)
 • Okolinska dozvola
 • Elaborati o istražnim radovima ako su podaci iz njih poslužili za izradu glavnog projekta
 • Tehnološki projekat (ukoliko je potrebno)
 • Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse
 • Drugi prilozi određeni posebnim zakonima

IDEJNI PROJEKAT

 • Tehnički opis za sve radove sa dokaznicom površina
 • Situaciono rješenje građevine u prostoru
 • Odgovarajuća grafička dokumentacija (arhitektonski projekat s prikazom gabarita objekta i dispozicije prostora)
 • Predmjer radova,materijala i opreme (ukoliko je potrebno)
 • Drugi prilozi ukoliko su neophodni za utvrđivanje urbanisticko – tehničkih uslova

GLAVNI PROJEKAT

 • Naziv i registracija osobe koja vrši projektovanje
 • Lokacijska informacija
 • Popis odgovornih projektanata za sve faze projekta
 • Projektni zadatak ovjeren od investitora
 • Tehnički opis za sve radove sa dokaznicom površina
 • Termički proračun konstrukcije objekta
 • Predmjer radova,materijala i opreme
 • Arhitektonski projekat
 • Projekat konstrukcije
 • Projekat instalacija vodovoda i kanalizacije
 • Projekat elektro instalacija
 • Projekat mašinskih instalacija
 • Tehnološki projekat
 • Projekat vanjskog uređenja
 • Projekat zaštite prirodne sredine (ukoliko je potrebno)
 • Elaborat o inžinjersko – geološkim ispitivanjima
 • Elaborat zaštite od požara
 • Elaborat zaštite na radu
 • Elaborat zbrinajvanja otpada (ukoliko je potrebno)
 • Drugo,ovisno o vrsti građevina